MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

26 Kasım 2013 | Yorum Yok | Okunma Sayısı:153

İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNALARININ ISITILMASINDA KULLANILMAK ÜZERE KALORİFER YAKITI ALIMI İŞİ
MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İl Özel İdaresi Hizmet Binalarının Isıtılmasında Kullanılmak Üzere Kalorifer Yakıtı Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/171118
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Bulvarı 2 No’lu Hizmet Binası 14 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141096 – 2522141924
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Özel İdaresi Merkez 1 Nolu İdari Hizmet Binası(Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cad.), 2 Nolu Özel İdare İşhanı Binası(Recai Güreli Cad.) ve Vali Konağı
c) Teslim tarihi : Yıl içinde ihtiyaç oldukça partiler halinde yakıtın tamamı teslim edilecektir.Yükleniciye ihtiyacın bildirilmesini müteakip en geç 3 gün içinde kalorifer yakıtı teslim edecektir.İdare, siparişlerini görevli memur tarafından sözlü veya yazılı olarak bildirecektir. Görevli memur dışında verilecek siparişler kabul edilmeyecektir. Sipariş edilen kalorifer yakıtı iş günlerinde, mesai saatleri(08:00-17:00) içinde depolara boşaltılacak şekilde teslim edilecektir. İdarenin gerekli görmesi halinde mesai saatleri dışında da teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ Encümen Toplantı Salonu , Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No:4 48000 Merkez/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2013 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitirim tahine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge.
2- İstekli bir Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitirim tahine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.3-İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Bulvarı 2 no’lu Hizmet Binası No:14 48000 Merkez/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ Evrak Kayıt Bürosu, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No:4 48000 Merkez/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BSN: 12752 İlan Tarihi: 26.11.2013

Paylaş

  • Facebook
  • Twitter
  • Email

Yorumunuzu Ekleyin

Email
Print