TAŞINMAZLAR İHALE İLE SATILACAKTIR

İLAN

DALAMAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

1- Muğla İli, Dalaman İlçesinde bulunan, yukarıda tapu kayıt bilgileri ve özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile yukarıda belirtilen gün ve saatte Dalaman Milli Emlak Şefliği Milli Emlak Müdür Yardımcısı Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’de adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nufüs cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıdaki yerleşik ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz esas alınır), geçici teminat bedeli gerekli açıklama yazdırılmak suretiyle Dalaman Malmüdürlüğü veznesine yada T.C. Ziraat Bankası Dalaman Şubesinde Dalaman Malmüdürlüğüne ait TR21 0001 0009 9000 0010 0057 05 İban no.lu hesabına yatırılacaktır (Hesap Vergi No: 815 034 7181),

e) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır.(Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Dalaman Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı komisyon sorumlu değildir.

6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. Satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, 8 eşit taksitle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) “işlem bedeli” Bakanlığımız döner sermaye hesabına ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden, Muğla İli genelindeki ihale bilgileri mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Telefon: 0 (252) 692 52 54

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN01890404

Giriş Yap

Muğla Yenigün Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!