Muğla Ticaret Borsası Tarihsel Gelişimi

Sezayi İzmir, Hasan Gökmen, Erkan İlhan, Yusuf Alper, Hayati Nizamoğlu  ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde  Borsa Komiseri olarak çalışan, Hüseyin Akar ile  borsanın kuruluş çalışmalarına başladılar. İlk kuruluş dilekçesini 29.01.2003 tarihinde Valiliğe, 29.05.2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verdiler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.07.2003 tarih ve 5012 sayılı oluru üzerine ilk meclis seçimleri 18.09.2003 tarihinde, yönetim kurulu seçimleri ise 27.09.2003 tarihinde yapıldı.

Kiraladığı bir iş yerinde faaliyete başlayan borsamız, bu gün kendine ait iş yerinde 6 personelle faaliyetine devam etmektedir. Muğla Ticaret Borsası  olarak üyemize  yüksek hizmet kalitesi  ve çözüm odaklı hizmet  vermek  İlkesiyle, Kaliteli, bilinçli ve bol üretim,  geniş Pazar payı ve iyi fiyat oluşturmayı hedefledi. Ve Muğla Ticaret Borsası kurulduğu tarihten bu yana gelişerek ve büyüyerek faaliyetlerini sürdürüyor.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Muğla Ticaret Borsası, kurulduğu günden bu yana çok önemli görev ve yükümlülükleri de yerine getiriyor. Borsanın yükümlülükleri ve çalışmaları özetle şu şekilde oluşuyor.

-Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

-Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek.

-Alıcı ve Satıcının , teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerini  tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinden etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe  girecek genel  düzenlemeler yapmak .

-Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek

-51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

-Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek laboratuvar  ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

-Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek

-Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda  bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak

-Rekabeti bozucu etkileri olabilecek  anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek

-Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

-Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri  yapmak.

-Yurt İçi fuarlar konusunda yapılacak olan müracaatları değerlendirip  Birliğe Teklifte bulunmak.

-Sair Mevzuatın verdiği görevlerle, İlgili kanunlar çerçevesinde  Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.

FAALİYET ALANLARI – HİZMET ANLAYIŞI

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa göre borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir denmektedir. Muğla  Ticaret Borsasının çalışma alanı Muğla merkez  ve  tüm ilçelerini kapsıyor.

YÖNETİMİN YAPISI VE BAKIŞ AÇISI

Muğla Ticaret Borsası yönetim yapısı ve bakış açısını ise şu şekilde ortaya koyuyor:

Üst yönetim, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek;

-Yasal düzenleyiciler de dâhil olmak kaydıyla tüm üyelerinin isteklerinin karşılanmasının önemini çalışanlarına iletmek,

-Kalite politikası oluşturmak,

-Kalite hedefleri oluşturmak ,

-Yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirmek,

-Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyor.

 Üst yönetimi tarafından çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların KYS bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla MUĞLA TİCARET BORSASI Kalite Politikası oluşturuyor.

MALİ  YAPISI

Muğla Ticaret Borsası’nın  gelirleri tescil ve geç tescil ücret gelirleri, üye aidat gelirleri ve belge bedellerinden oluşuyor. 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hükmedildiği şekliyle  Muğla Ticaret Borsası’nın tahmini bütçesi hazırlanıyor.

KALİTE POLİTİKASI

Özellikle son yıllarda kalite ve kalite standartlarına önem veren Muğla Ticaret Borsası,Paydaşları (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, vs. )olan ilişkilerinde sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutmak,

-Muğla Ticaret Borsası faaliyetlerini bu kalite politikası çerçevesinde yürütmesini taahhüt eden,

-Üye memnuniyetini esas alarak üyelerin zamanında ve kaliteli hizmet almasını sağlayan,

-Temsil ettiği sektörlerin, sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren, raporlar hazırlayan, projeler üreten Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına teşvik eden,

-Kurumsal gelişimde personel ve altyapı ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiye uygun olarak sürekli iyileştiren,

-Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kuran ve küresel ihtiyaçların giderilmesine, projeler üreterek katkı sağlayan, çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde hizmet veren kurum olmak.

-Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet sağlayabilmek için çalışanlarının eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini arttırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için önemli çalışmalar ortaya koyuyor.

MİSYON

Muğla Ticaret Borsası; Sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem tacirlerin hem de tüketicilerin sorunlarını giderecek bir vizyonla, Ülkemizin ve dünyanın yeni gelişen şartlarına uygun, teknolojik imkanların dahil edildiği, üretimden tutun, tüketime kadar olan her alanda faaliyet gösterebilen, kendinden beklendiği üzere tarımsal piyasaların baş aktörü olan çağdaş bir borsacılık misyonu edindi.

Muğla Ticaret Borsası, çağdaş borsacılık misyonu gereği,  ürünün ulaşabilirlik imkanı kadar güven, kalite unsurlarını da paralel bir şekilde geliştirerek, üye tacirlerin ürünlerini güvenilirlik ve denetlenebilir ortamda ulusal pazara taşımayı, ve bu şekilde il ekonomisine, örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı ile de ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaç edindi.

VİZYON

Muğla Ticaret Borsası olarak  sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem tacirlerin hem de tüketicilerin sorunlarını giderecek lider  bir borsa  haline geliyor.

İLKELER

-Çağdaş Borsacılık anlayışı içerisinde üyelerimizin  lehine olan her türlü yatırımı yapmak, yapılmasına öncü olmak, teşvik etmek.

-Üyelerin ticari faaliyetlerini iyileştirecek projeler üretmek, üretilen projelere destek vermek.

-Üyelerin faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda bir rehber kurum olmak.

–  Örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı ile de ulusal ekonomiye katkıda lider bir borsa olmak.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Muğla Ticaret Borsası 2017 yılında TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kurup, 16.01.2018 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından hizmet kalitesini belgelendi ve denetimini tamamladı. Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde üye memnuniyeti odaklı faaliyetler sürdürülüyor. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetler, Genel Sekreter ve  Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından yürütülüyor.

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Muğla Ticaret Borsası 12.03.2020 tarihinde 15. Dönem Akreditasyon Süreci başvurusunu  gerçekleştirirken, , başvurunun da kabul edilmesinin ardından Borsada akreditasyon çalışmalarına başlandı.

Bu Habere Yorum Yapın