ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR, MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 AYLIK 20 ADET KOMBİ TİPİ KAMYONET ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/748033

1-İdarenin

a) Adresi:Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Cad No: 22 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141105 – 2522143685
c) Elektronik Posta Adresi:mugla.mali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı:3 Aylık Şoför ve yakıt masrafları hariç, diğer tüm giderler Yükleniciye ait olmak üzere ( 20 Adet Kombi Tipi Kamyonet Araç) Araç Kiralama Hizmet Alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:1- Bodrum Devlet Hastanesi, 2- Dalaman Devlet Hastanesi, 3- Datça Devlet Hastanesi, 4- Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5- Fethiye Devlet Hastanesi, 6- Köyceğiz Devlet Hastanesi, 7- Marmaris Devlet Hastanesi, 8- Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi, 9- Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 10-Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 11-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12- Ortaca Devlet Hastanesi, 13- Yatağan Devlet Hastanesi, 14-Menteşe Devlet Hastanesi
c) Süresi:İşe başlama tarihi 01.02.2021, işin bitiş tarihi 30.04.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu-ORHANIYE MAH. ISMET ÇATAK CAD. NO:22 48000
b) Tarihi ve saati:11.01.2021 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli, Kamyonet tipi araçlar  için Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen uygun türde K1 belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede;  kamu kurum ve kuruluşları ve/veya özel sektörde gerçekleştirilen sürücülü ve/veya sürücüsüz her türlü araç kiralama hizmetleri (iş makineleri ve öğrenci servis hizmeti hariç) benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.