Reklam
Reklam

MUĞLA İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MUĞLA İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • 09.01.2013
  • 82 kez okundu

2012-2013 E.Ö YILI TABLODA BELİRTİLEN 23 ADET GÜZERGAHA AİT ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MER. ORTAÖĞRETİM OKULUNA, YERKESİK ÇPL 117 GÜN TAŞ. HİZ. ALIM İŞİ İHALESİ
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : Tabloda belirtilmiştir(Her bir ihale için 23 Adet)
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Bulvarı 2 No’lu Hizmet Binası 14 48000 MUĞLA MERKEZ/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2522141096 – 2522141924
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tabloda belirtilen köyler ve okullar
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 117(YÜZON YEDİ) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 1 Nolu Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonu. Merkez/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : Tabloda belirtilmiştir(Her bir ihale için 23 Adet)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen 12 yaş şartını belgelendirmelidir.
-Taşıma işini yapacak araç kiralık ise, Noter onaylı araç kira sözleşmesi ve araç ruhsatını belgelendirmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü. (2 nolu Hizmet Binası.Marmaris Bulvarı No:14 MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği- Gelen Evrak Kayıt Bürosu, Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 Merkez/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
SIRA NO İŞİN YAPILACAĞI YER TAŞIT ARACININ Araç Sayısı Son Teklif Verme Tarihi Son Teklif Verme Saati İhale Kayıt No
TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI SIRA NO TAŞINAN OKUL veya OKULSUZ YERLEŞİM BİRİMİNİN ADI ÖĞRENCİ SAYISI TOPLAM (km)
CİNSİ KAPASİTESİ

MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 1 İKİZCE KÖYÜ 11 8,00 M 10/14 1 17/01/2013 09:30 2012/ 198326
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 2 ÖZLÜCE KÖYÜ 14 23,00 M 10/14 1 17/01/2013 10:00 2012/ 198469
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 3 ÇAKMAK KY – YARAŞ KÖYÜ SODA VE KURTLAR MAH 21 37,00 M 20/29 1 17/01/2013 10:30 2012/198512
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 4 YARAŞ ORTA MAH.+ÇUBUKKÜRÜ 20 15,00 O 20/29 1 17/01/2013 11:00 2012/198547
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 5 DAĞDİBİ KÖYÜ 11 16,00 M 10/14 1 17/01/2013 11:30 2012/198603
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 6 YERKESİK YENİKÖY – ALGI 16 23,00 M 16/18 1 17/01/2013 13:30 2012/198674
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 7 YENİCE KÖYÜ TAŞLI MAHALLESİ 13 17,00 M 10/14 1 17/01/2013 14:00 2012/198679
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 8 SARNIÇ – KIRAN – K.TURNALIK MAH 18 40,00 M 16/18 1 17/01/2013 14:30 2012/198681
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 9 DERİNKUYU KÖYÜ 13 25,00 M 10/14 1 17/01/2013 15:00 2012/198685
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 10 DENİZOVA KY – YENİBAĞYAKA KY. 17 25,00 M 16/18 1 17/01/2013 15.30 2012/198690
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 11 ÇIRPI KY. – ÇİFTLİK KY. 17 30,00 M 16/18 1 17/01/2013 16.00 2012/198694
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 12 MEKE KY.- ÇATAKBAĞYAKA KY 15 30,00 M 16/18 1 17/01/2013 16:30 2012/198697
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 13 DAĞPINAR KY.-ZEYTİNKÖY KY. 13 42,00 M 10/14 1 18/01/2013 09:30 2012/198703
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 14 ÇAYBÜKÜ KÖYÜ 16 25,00 M 16/18 1 18/01/2013 10:00 2012/198749
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 15 DOKUZÇAM ÇAVDAR – ŞENYAYLA – ÖZLÜCE 13 49,00 M 10/14 1 18/01/2013 10:30 2012/198779

MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 16 SUNGUR – DOKUZÇAM – KARŞIYAKA MAH. 12 60,00 M 10/14 1 18/01/2013 11:00 2012/198916
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 17 ESENÇAY KY 7 52,00 M 10/14 1 18/01/2013 11.30 2012/198929
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 18 MURATLAR SUDÖŞEĞİ – ORTA MAH. 10 39,00 M 10/14 1 18/01/2013 13:30 2012/198950
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 19 YÖRÜKOĞLU – EĞRİBUCAK MAH. 13 55,00 M 10/14 1 18/01/2013 14:00 2012/198964
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 20 FADIL KY. – FADIL KUZUALAN MAH. – YEMİŞENDERE 14 50,00 M 10/14 1 18/01/2013 14:30 2012/199007
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 21 GAZELLER AYVAZLAR MAH – MURATLAR ORTAMAHALLE 13 50,00 M 10/14 1 18/01/2013 15:00 2012/199160
MERKEZ ORTAÖĞRETİM OK. 22 GAZELLER BOZBAYIR MAH – MURATLAR ORTAMAHALLE 14 50,00 M 10/14 1 18/01/2013 15:30 2013/69

YERKESİK ÇPL 23 ALGI KÖYÜ 14 5,00 M 10/14 1 18/01/2013 16:00 2013/140

BSN:03-86 İlan Tarihi:09.01.2013

Akyaka’da cinayet
Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı dünyaca ünlü turistlik Akyaka Mahallesi’nde, cep telefonu bayisi Mehmet İlhan (32) park halinde duran kiralık otomobilin...
Dalaman bölgesine hayran kaldılar
Anadolu Jet’in 7 güne çıkan Dalaman-Ankara seferlerini ve planlanan bölgesel uçuşları desteklemek üzere Adana ve Gaziantep’ten Muğla’ya gelen acente temsilcileri...
Mahrem İmamları’na ceza yağdı
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan “Mahrem İmamlara” ceza yağdı. Mahkeme sanıkları...
Yazıklar olsun!
Marmaris’in Beldibi Mahallesi’nde bulunan Gökbel Mevki’inde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda arıcıların arkalarında bıraktıkları atıklar hayrete düşürdü. Çekyattan, arıcı kıyafetine...
Yurt sorunu çözülüyor
AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ile Nihat Öztürk’ün Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki görüşmeleri neticesinde yeni yurt projeleri hayata...
Muğla’da keyifler yerine geldi
TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 4 yenilgiyle düşme hattının eşiğine kadar gelen Muğlaspor, yarıştaki en yakın rakiplerinden 1461...
Öğrencilerden koreografi, velilerden atkı bere
Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, öğrenciler TSK’nın Afrin’de yürüttüğü harekata destek vermek için “Zeytin Dalı” yazılı koreografi hazırlarken, veliler de zor şartlarda...
Spor güvenliği için toplandılar
Muğla İl Spor Güvenliği Toplantısı, Vali Esengül Civelek başkanlığında Valilik 75. Yıl Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl...
Polisin, alkollü sürücüyle imtihanı
Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde otomobili ile kanala düşen 233 promil alkollü sürücünün sigara içmesi ve rahat tavırları dikkat çekti. Fethiye’nin Foça...
“Fethiye’ye hizmet yapıyor”
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı beraberinde Başkan Yardımcısı Mete Atay’la birlikte Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı’na tekrar seçilen İsmail Başoğlu’nu ziyaret...
Çocuklara meyveyi sevdirecek proje
Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak için anaokulu öğrencilerine yönelik ‘Meyve Yiyorum Sağlıklı Büyüyorum’ projesi hayata geçirildi. Proje...
1 kamyon giyim eşyası toplandı
Marmaris Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara yerleştirilen 2’nci el giyim eşyası kumbaralarında 1 kamyon eşya toplandı. Kullanıma uygun giyim eşyaları...
Edirne’de fırtına gibi estiler
Bodrum’un potalardaki yıldızı Kırçiçeği Bodrum Basketbol Takımı, TKBL 1. Ligi’ndeki liderliğini devam ettiriyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde oynadığı 19...
Kilosu 50 liradan satılıyor
Türkiye’de ilk çağla bademinin meyve verdiği Datça’da üreticiler hasada başladı. Çağla bademi yerinde kilosu 40-50 liradan satılıyor. Ege ile Akdeniz’in...
Gazetecilerden cinsel istismar tepkisi
Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu tarafından, Adana’da 4,5 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasına sert tepki gösterildi. Muğla Büyükşehir...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ